Posted on Leave a comment

30 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา up date

30 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา up date

เริ่มใช้ 2 มกราคม 2566 งานดังต่อไปนี้สามารถใช้ปรับผลงานเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกรโยธาและวุฒิวิศวกรโยธา หรือ การพิจารณาผลงานของภาคีวิศวกรโยธาพิเศษ

มี 6 ประเภทงาน

1) งาน ให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะวุฒิวิศวกรโยธาและทำได้ทุกประเภทงาน

2) งานวางโครงการ สามัญวิศวกรโยธา สามารถทำได้ ภาคีวิศวกรโยธา ไม่สามารถทำได้

3) งานออกแบบและคำนวณ ภาคีทำได้ตามขอบเขต

4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ภาคีทำได้ตามขอบเขต

5) งานพิจารณาตรวจสอบ ภาคีทำได้ตามขอบเขต

6) งานอำนวยการใช้ ภาคีทำได้ตามขอบเขต

สามัญวิศวกรโยธา ทำได้ข้อ 2-6

วุฒิวิศวกรโยธา ทำได้ข้อ 1-6

สำหรับภาคีวิศวกรโยธา ถ้ายื่นงานเกินขอบเขตอำนาจ ต้องมีสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรโยธา เซ็นต์ร่วม

สำหรับงานวิศวกรรมควบคุม มีดังนี้

(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป โครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป อาคารที่มีระยะห่างศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป หรือองค์อาคารยื่นจากขอบนอกของที่รองรับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

– ภาคีวิศวกรโยธา ออกแบบได้ไม่เกิน 4 ชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งสูงไม่เกิน 5 เมตร หรือมีช่วงคานยาวทุกขนาด ควบคุมงานได้ไม่กิน 8 ชั้น

(2) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกชนิด

– ภาคีวิศวกรโยธา งานออกแบบและคำนวณทำไม่ได้ ควบคุมงานก่อสร้างได้ไม่เกิน 8 ชั้น

(3) อาคารตามประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

(4) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งอยู่บนพื้นที่เชิงลาดที่มีความลาดตั้งแต่ 35 องศาขึ้นไป

(5) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจายสินค้า ที่มีความจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

(6) อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นอัฒจันทร์สูงจากระดับฐานหรือพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป

(7) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป

(8) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป

– ภาคีวิศวกรโยธา ออกแบบและคำนวณอาคารที่มีความสูงได้ไม่เกิน 2.50 เมตร หรือความจุไม่เกิน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีอัตราการไหลไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป ควบคุมงานก่อสร้างได้ทุกขนาด

(9) อุโมงค์ส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 0.80 เมตรขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 0.50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป

(10) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ต่อโครงการขึ้นไป

(11) งานวางแนวและกำหนดระดับของทางขนส่งในระบบราง ทางรถสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดของสนามบิน ทุกขนาด

(12) งานเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหรือฐานรากทุกขนาด

(13) งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคารทุกประเภทที่มีน้ำหนักรวมของอาคารตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป

(14) งานต่อเติม รื้อถอน หรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ที่ทำให้สัดส่วนของอาคารผิดไปจากแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้าของพื้นที่อาคารนั้น หรือเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

(15) งานขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินมากกว่า 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินมากกว่า 10,000 ตารางเมตร

– ภาคีวิศวกรโยธาออกแบบไม่ได้

(16) งานถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันมากกว่า 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง

– ภาคีวิศวกรโยธาออกแบบไม่ได้

(17) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น หอถังน้ำ หอกระเช้าไฟฟ้า อนุสาวรีย์ พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป

(18) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งระบบโทรคมนาคมหรือเสาไฟฟ้าที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างตั้งแต่ 25 เมตรขึ้นไป หรือที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200 กิโลกรัมขึ้นไป

(19) โครงสร้างสะพานทุกประเภทที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

(20) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกันดิน คันดินป้องกันคลอง ส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำที่มีความสูงหรือความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป

(21) โครงสร้างสำหรับทางขนส่งในระบบราง ทางรถสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ ทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดของสนามบิน ทุกขนาด

– ภาคีวิศวกรโยธาออกแบบและคำนวณไม่ได้ แต่ควบคุมงานได้ทุกขนาด

(22) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือสระว่ายน้ำที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

– ภาคีวิศวกรโยธาออกแบบได้ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมงานได้ทุกขนาด

(23) โครงสร้างที่เป็นคาน เสา พื้น กำแพง ผนัง หรือบันได ที่ใช้รับน้ำหนักประกอบด้วยคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ทุกขนาด

(24) โครงสร้างรองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่หน้าตัดของทุกท่อรวมกันตั้งแต่ 0.10 ตารางเมตรขึ้นไป

(25) โครงสร้างรองรับหรือติดตั้งเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วตั้งแต่ 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป หรือมีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเล่นถึงระดับพื้นที่สูงสุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่นขึ้นไปเล่นตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป หรือมีส่วนที่ต้องใช้น้ำมีความลึกของระดับน้ำตั้งแต่ 0.80 เมตรขึ้นไป

(26) โครงสร้างของปั้นจั่นหอสูงหรือเดอริกเครน ทุกขนาด

(27) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป และมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร

(28) เสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป หรือที่รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยตั้งแต่ 3 เมตริกตัน ขึ้นไป

(29) นั่งร้านหรือค้ำยัน ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป

(30) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับ

(ก) เสา ผนัง หรือกำแพง ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป

(ข) คานหรือแผ่นพื้น ที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป หรือที่มีความสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป

(ค) ฐานรองรับน้ำหนักที่มีความสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป

#วิศวกรโยธา #วิศวกรโยธาปฏิบัติการ https://doy10x.com/

Posted on Leave a comment

หมัดต่อหมัดวิศวกรโยธา เอกชน Vs รัฐบาล

เงินเดือน แบ่ง 3 กลุ่ม

กลุ่ม ที่ 1. ภาคีวิศวกรโยธา

บริษัทเอกชน office engineer , site engineer.

เงินเดือน 25,000 – 45,000 บาท

วิศวกรโยธารัฐบาล กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ – ชำนาญการ

เงินเดือน. 15,000 – 47,100 บาท

กลุ่มที่ 2 สามัญวิศวกรโยธา

บริษัทเอกชน. SENIOR ENGINEER

เงินเดือน. 25,000 – 45,000 บาท

วิศวกรโยธารัฐบาล กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วิศวกรโยธาชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

เงินเดือน. 47,100 – 69,590 บาท

กลุ่มที่3 สามัญวิศวกรโยธา/วุฒิวิศวกรโยธา

บริษัทเอกชน CONSTRUCTION MANAGER

PROJECT MANAGER- PROJECT DIRECTOR

เงินเดือน. 80,000-150,000

วิศวกรโยธารัฐบาล กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง

เงินเดือน. วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ – ทรงคุณวุฒิ

เงินเดือน. 69,590 – 108,000 บาท

#วิศวกรโยธาปฎิบัติการ https://doy10x.com/

Posted on Leave a comment

อยากเป็นวิศวกรด้วยข้าราชการด้วยทำอย่างไรดี

อยากเป็นวิศวกรด้วยข้าราชการด้วยทำอย่างไรดี

ผมขอแนะนำ อาชีพที่มีความมั่นคงสูง พ่อแม่มีความภาคภูมิใจ ได้เป็นวิศวกรด้วย เป็นข้าราชการด้วย

วิศวกรข้าราชการ เป็นตำแหน่งประเภท วิชาการ

เป็นตำแหน่งสอบด้วย ปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1 จบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.). สาขาโยธา ชลประทาน สิ่งแวดล้อม

2 มีใบประกอบวิชาชีพ ภาค ก ก.พ.

3 สอบ ภาค ข พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา

4 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค .บรรจุ

เริ่มแรก วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท เงินเดือนสูงที่สุด วิศวกรโยธา ระดับทรางคุณวุฒิ เงินเดือนอยู่ที่ 76,800 บาท

นอกจากนี้มีเงินประจำตำแหน่งด้วยนะครับ ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการ 3,500 บาท จนถึง 31,600 บาท

#วิศวกรโยธาปฎิบัติการ doy10x.com

Posted on Leave a comment

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ ทำงานกี่ปีถึงได้ 50,000

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ ทำงานกี่ปีถึงได้ 50,000

สวัสดีครับผมนายช่างดอย ผมจะเอาเรื่องราวตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับ

.

ปี 2541 ผมบรรจุในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ3 เทียบเท่าตอนนี้คือ ระดับปฎิบัติการ

.

การที่เราจะมีเงินเดือนสูงขึ้น ขึ้นกับการดำรงตำแหน่ง หมายถึงการเลื่อนขั้น

.

ตำแหน่งวิศวกรในปัจจุบันเป็นประเภท แท่งวิชาการจะมีลำดับขั้นดังนี้

ลำดับในการเลื่อนขั้น วิศวกรมีดังนี้

1 วิศวกรโยธา ระดับ ปฎิบัติการ เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท

.

2 วิศกรโยธา ระดับ ชำนาญการ เงินเดือนประมาณ 28,460 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท

.

3 วิศกรโยธา ระดับ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือนประมาณ 39,150 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท

.

4 วิศกรโยธา ระดับ เชี่ยวชาญ เงินเดือนประมาณ 46,010 บาท +. เงินประจำตำแหน่ง 19,800 บาท

.

5.วิศกรโยธา ระดับ ทรงคุณวุฒิ เงินเดือนประมาณ 76,800 บาท. (สูงสุด) + เงินประจำตำแหน่ง 26,000 บาท

.

ตัวผมเอง ครับทำงานมาถึง ทุกวันนี้ 20 กว่าปี ตอนนี้ ผมตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ เงินเดือนรวมกับเงินปประจำตำแหน่ง เกิน 50,000 บาท

Posted on Leave a comment

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เลือกสอบกรมไหนดี อนาคตความก้าวหน้าเป็นอย่างไร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เลือกสอบกรมไหนดี

อนาคตความก้าวหน้าเป็นอย่างไร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ จะเลือกสอบกรมไหนดี?

คำว่า วิศวกรโยธาปฎิบัติการ คือ ข้าราชการ ที่บรรจุในตำแน่ง วิศวกรโยธา ระดับ ปฎิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท

กรมที่เปิดสอบ เพื่อ บรรจุเข้าแข่งขันจะมีหลายกรมมาก

ผมจะขอแนะนำ กรมที่ยอดนิยม ในขณะนี้กีกว่านะครับ

1 . กรมชลประทาน

รายเอียด ของตำแหน่ง
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=636474785473651901

2 . กรมทางหลวง

รายเอียด ของตำแหน่ง
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635714412096332293

3 . กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายเอียด ของตำแหน่ง
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637436400065618228

4 . ท้องถิ่น

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการเหมือนกัน แต่เป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4 ขั้นตอน

1 มีใบประกอบวิชาชีพ กว.

2 สอบภาค ก กพ ท้องถิ่นสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

3 สอบ ภาค ข ตามที่แต่ละกรมเปิดสอบ

4 สอบภาค ค สัมภาษณ์

ผ่าน 4 ขั้นตอน จะได้บรรจุเป็นวิศวกรโยธา ปฎิบัติการ เป็นทั้งข้าราชการและวิศวกร

ทำไม่ถึงต้อง เลือกใน 4 กรมนี้

เพราะ มีงานใหญ่ ๆ ที่น้องจะสามารถเอา ผลงานไปเลื่อนปรับ สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกรได้